06 Dec 2022 Înregistrare     Autentificare

revenire la pagina anterioară...


imagine: Definitia IMM-urilor in Uniunea Europeana si in Romania

Definitia IMM-urilor in Uniunea Europeana si in Romania

In Uniunea Europeana întreprinderile mici si mijlocii (IMM-urile) sunt definite conform recomandarii UE 2003/361. Potrivit acesteia principalii factori care determina daca o societate este un IMM sunt:
- numarul de angajati si
- cifra de afaceri sau totalul activelor.

Firmele se impart in:

Micro-întreprinderi
-  nr. angajati < 10 angajati
-  cifra de afaceri <= € 2 mil. sau active totale <= € 2 mil.
Întreprinderi mici
-  nr. angajati < 50 angajati
-  cifra de afaceri <= € 10 mil. sau active totale <= € 10 mil.
Întreprinderi mijlocii
-  nr. angajati < 250 angajati
-  cifra de afaceri  <= € 50 mil. sau active totale <= € 43 mil.

 

Romania
Potrivit legislatiei romanesti (Legea Nr. 346 din 14 iulie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare):

Art. 2
În sensul prezentei legi, prin întreprindere se întelege orice forma de organizare a unei activitati economice si autorizata potrivit legilor în vigoare sa faca acte si fapte de comert, în scopul obtinerii de profit, în conditii de concurenta, respectiv: societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice care desfasoara activitati economice în mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 3
Întreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
    b) realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active totale se întelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

    Art.4.
    (1) Întreprinderile mici si mijlocii se clasifica, în functie de numarul mediu anual de salariati si de cifra de afaceri anuala neta sau de activele totale pe care le detin, în urmatoarele categorii:
    a) microîntreprinderi - au pâna la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane euro, echivalent în lei;
    b) întreprinderi mici - au între 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 10 milioane euro, echivalent în lei;
    c) întreprinderi mijlocii - au între 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
    (2) Termenii microîntreprindere, întreprindere mica si întreprindere mijlocie, precum si termenul derivat întreprinderi mici si mijlocii vor fi utilizati în toate reglementarile, statisticile si alte documente oficiale emise de catre autoritati sau institutii publice.
Art.4^1
    În functie de relatia lor cu alte întreprinderi, raportata la capitalul sau la drepturile de vot detinute ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta, pot exista 3 tipuri de întreprinderi:
    a) întreprinderi autonome;
    b) întreprinderi partenere;
    c) întreprinderi legate.
Art.4^2
    (1) O întreprindere autonoma este orice întreprindere care nu este clasificata ca întreprindere legata sau ca întreprindere partenera, în sensul acestei legi.
    (2) O întreprindere este autonoma daca detine mai putin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau daca una ori mai multe întreprinderi nu detin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauza.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), o întreprindere este considerata autonoma, neavând, prin urmare, nici o întreprindere partenera, chiar daca acest prag de 25% este atins sau depasit de catre urmatoarele categorii de investitori, cu conditia ca acesti investitori sa nu fie legati, în sensul art. 4^4, individual sau în comun, de întreprinderea în cauza:
    a) societati publice de investitii, societati de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizeaza, conform declaratiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investitii în capital de risc (business angels) si care investesc fonduri proprii în societati necotate la bursa, cu conditia ca investitia totala a acestor investitori în aceeasi întreprindere sa nu depaseasca echivalentul în lei a 1.250.000 euro;
    b) universitati sau centre de cercetare fara scop lucrativ;
    c) investitori institutionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regionala;
    d) autoritati ale administratiei publice locale, respectiv primariile.
Art. 4^3
    Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi legate si între care exista urmatoarea relatie: întreprinderea (din amonte) detine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).
Art. 4^4
(1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care exista oricare dintre urmatoarele raporturi:
    a) o întreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor celeilalte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu aceasta întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
    d) o întreprindere este actionara sau asociata a celeilalte întreprinderi si detine singura, în baza unui acord cu alti actionari ori asociati ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor întreprinderii respective.
    (2) Se prezuma ca nu exista o influenta dominanta daca investitorii prevazuti la alin. (3) al art. 4^2 nu sunt implicati direct sau indirect în conducerea întreprinderii respective, fara ca drepturile pe care le detin în calitatea lor de actionar sau asociat sa fie prejudiciate.
    (3) Sunt considerate întreprinderi legate si întreprinderile între care exista oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevazuti la alin. (3) al art. 4^2.
    (4) Întreprinderile între care exista oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, daca îsi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente.
    (5) O piata adiacenta, în sensul prezentei legi, este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct în amonte ori în aval pe piata în cauza.
Art.4 ^5
Cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (3) al art. 4^2, o întreprindere nu poate fi considerata mica sau mijlocie daca cel putin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de catre una sau mai multe organisme ori colectivitati publice.Publicat la data: 28/02/2015
Cuvinte cheie: definitie,IMM,micro,intreprindere,intreprindere,mica,UE
Legislatie de afaceri
Inscris la categoria: legislatie IMM


Acest site foloseste cookies; prin continuarea vizitei pe acest site, va dati acordul cu utilizarea cookies.