01 Dec 2022 Înregistrare     Autentificare

revenire la pagina anterioară...


imagine: MODEL PLAN AFACERI - Program “Femeia Manager”

MODEL PLAN AFACERI - Program “Femeia Manager”

 

 

MODEL PLAN AFACERI

 

 

1. INFORMATII GENERALE

TITLUL PROIECTULUI  

Informatii generale
Denumire solicitant: ……………
Cod Unic de Înregistrare:  ……………
Nr. de inregistrare la ORC: ……………
Adresa solicitant: ……………
Judetul: ……………
Cod postal: ……………
Nr. telefon, Nr. fax.: ……………
Adresa de e-mail: ……………
COD  CAEN aferent proiectului: ……………
COD  CAEN aferent activitatii principale: ……………
Sediu social (adresa, telefon, fax): ……………
Puncte de lucru (adresa, telefon, fax): ……………
Locatia implementarii proiectului (Adresa, telefon, fax): ……………
Persoana de contact (Adresa, telefon, fax, email): ……………

Microîntreprinderea este platitoare de TVA:  … Da … Nu

Societatea/Asociatul/ Actionarul a mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor: … Da … Nu

Valoare totala a proiectului (fara TVA): ……….  LEI
Valoare AFN:     …………….. lei si …….  % din valoare totala proiect
Valoare TVA:     …………….. lei si …….  % din valoare totala proiect
Valoare contributie proprie: ………. lei si …….  % din valoare totala proiect

 

2. DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE SE REALIZEAZA INVESTITIA

2.1.  Descrierea operatorului economic

Domeniul de activitate
1. Productie(industrie prelucratoare),programare IT:  … Da … Nu
2. Cercetare – dezvoltare, Învatamânt,Sanatate:  … Da … Nu      
3. Turism si facilitate de cazare, activitati profesionale si servicii:  … Da … Nu     
4. Constructii, Comert :  … Da … Nu

Domeniul de activitate economica:
Codul CAEN: ……………..
Descriere clasa CAEN: ………………………………………………………………………..

Scurta descriere a firmei, viziune, misiune, strategie
Specificati domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investitia propusa prin acest program. Clasa CAEN reprezinta codul format din 4 cifre, conform Ordinului Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala- CAEN.
La momentul depunerii cererii de finantare, domeniul de activitate trebuie sa fie deja înscris în actul constitutiv, indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a întreprinderii.
Detaliati activitatea principala pe care accesati programul. Factorii pe care îi considerati relevanti pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veti utiliza, experienta anterioara  etc.).
Atentie! Solicitantul trebuie sa aiba dreptul sa desfasoare activitatea economica în care se realizeaza investitia propusa prin proiect (identificata mai sus), la sediul (principal sau secundar – punct de lucru) identificat ca loc de implementare a proiectului.
De regula, aceste informatii sunt înscrise în Certificatul constatator emis de oficiul registrul comertului. În caz contrar, ele trebuie sa reiasa fie din actul constitutiv si/sau modificarile ulterioare, fie dintr-o hotarâre a adunarii generale a actionarilor/ consiliului de administratie etc., conform legislatiei în vigoare.

2.2. Descrierea proiectului:

2.2.1. Obiectivele proiectului
Mentionati obiectivele specifice, si obiectivul  general urmarite prin realizarea planului de afaceri
Obiectivele specifice reflecta rezultatele imediate ce vor fi obtinute dupa implementarea proiectului.
Realizarea obiectivelor trebuie sa poata fi verificata dupa finalizarea proiectului. Astfel, acestea trebuie sa fie precise, clare (sa identifice exact ceea ce se doreste a se realiza); cuantificabile (sa poata fi masurate); realizabile (se recomanda evitarea stabilirii unor obiective prea ambitioase, cu sanse reduse de a fi atinse); realiste (în conditiile resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de timp); stabilite în timp (când vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la finalizarea investitiei)

Obiective  cuantificabile  (Indicatori tinta)
Cifra de afaceri: ………. LEI (Anul 1  Anul 2  Anul 3)           
Profit: …………………..  LEI  (Anul 1 Anul 2  Anul 3            
Numar de salariati:…….. persoane (Anul 1    Anul 2  Anul 3)                        

2.2.2. Potentialii beneficiari ai proiectului
Indicati grupurile / entitatile care vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

2.2.3. Durata de implementare a proiectului
Durata de implementare a proiectului, în luni (de la semnarea contractului de finantare).

2.2.4. Activitatile proiectului
Descrieti activitatile si subactivitatile prevazute prin prezentul plan de afaceri. Se vor prezenta activitatile si subactivitatile prevazute în cadrul proiectului, etape în realizarea activitatilor.

2.2.5.Resursele materiale implicate în realizarea proiectului
Precizati dotarile, echipamentele utilizate pentru implementarea proiectului.
Descrieti spatiul (spatiile) de productie/prestare servicii în care urmeaza sa fie instalate bunurile (echipamentele, utilajele etc. Mentionati, printre altele, suprafata, utilitatile, facilitatile disponibile.

 

3. LOCURI DE MUNCA CREATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI

Numarul de locuri de munca permanente (cu norma întreaga) nou create este mai mare sau egal cu 2: …
Numarul de locuri de munca permanente (cu norma întreaga) nou create este 1: ….

3.1. MANAGEMENTUL SI RESURSELE UMANE

3.1.1 Descrierea resurselor umane
Încercati sa evidentiati felul în care cunostintele/specializarile/experienta dvs.  va influenta în mod pozitiv evolutia  firmei
Descrieti si explicati, în detaliu, politica de resurse umane, atributii, responsabilitati, strategia de dezvoltare a resurselor umane (e.g. politica de instruire). Descrieti calificarile, expertiza personalului angajat
Care sunt/vor fi responsabilitatile pentru noua activitate/noul produs

3.1.2.Detaliere pe activitati:
Activitatea       Numar de salariati       Pregatirea profesionala
Activitatea 1    ……………..               ……………………. 
Activitatea 2    ……………..               …………………….               
Activitatea n    ……………..               …………………….                

3.1.3 Cine este angajatul ‘’cheie’’, adica persoana care prin cunostintele pe care le detine poate influenta mersul afacerii (daca este cazul)?

3.1.4 Locuri de munca existente la data inscrierii online in program: …..
Intreprinderea are cel putin 1 angajat la momentul inscrierii online … Da … Nu     

 

4. PONDEREA INVESTITIILOR ÎN CHELTUIELILE AFERENTE PLANULUI DE AFACERI

4.1. Descrierea investitiei propuse
Va rugam sa dati informatii clare si exacte privind tipul investitiei,  echipamentele, etc. si sa atasati orice contracte de vânzare/cumparare, oferte de preturi sau facturi, daca aveti:

4.2. Costul total al proiectului
Va rugam sa completati urmatorul tabel, indicând costul total al fiecarui element implicat în proiect, si sursa de finantare a fiecarui element de investitie. Valoarea fiecarui element de cost are  doua componente:
……………….. RON (AFN maxim 90% din valoarea obiectului finantat fara  TVA)
……………….. RON (aport propriu minim 10% din valoarea obiectului finantat fara TVA).

Elementul de cost
(Denumirea elementului de cost este denumirea tehnica completa a acestuia.)  

Costul  elementului     Aportul propriu            AFN
            fara TVA            în numerar               …………

                                                

5. LOCALIZAREA ACTIVITATII MICROÎNTREPRINDERII

1. Mediul rural
2. Mediul urban

5.1. Date privind LOCATIA DE IMPLEMENTARE SI  NOUL PRODUS/SERVICIU
Adresa completa a locului de implementare a proiectului.

5.2. Durabilitatea proiectului:
Argumentati cum proiectul se va autosustine financiar dupa încetarea finantarii solicitate prin prezentul plan de afaceri, capacitatea de a asigura operarea si întretinerea investitiei dupa finalizare (entitati responsabile, fonduri, activitati, orizont de timp), continuarea activitatii economice aferente investitiei, precum si de mentinere a locurilor de munca permanente nou create, dupa finalizarea proiectului si încetarea finantarii nerambursabile.
Prezentati masurile întreprinse, sursele financiare prevazute, resursele umane pe toata durata de analiza.

5.3. Pozitia pe piata a firmei
5.3.1. Furnizori:

Va rugam sa completati pentru fiecare furnizor care detine cel putin 15% din costurile materiei prime.                                                           

5.3.2. Clienti:
(Va rugam sa completati pentru fiecare client care detine cel putin de 15% din vânzarile lunare )                                               

5.3.3.Concurena:
a) Câte firme ofera produse/servicii identice sau similare pe segmentul Dvs. de piata? Enumerati principalele firme  firme concurente, interne sau externe – daca este cazul.
b) Prin ce va deosebiti de concurenta? Enumerati punctele forte si punctele slabe ale propriei afaceri, comparativ cu ale concurentei.
c) Ce ar trebui sa faceti pentru a va îmbunatati pozitia pe piata?
d) Cum se compara preturile Dvs. fata de cele ale concurentei?

5.3.4. Care este piata tinta?
Cât de mare estimati a fi aceasta piata? Care este procentul detinut de Dvs. din piata?      
Descrieti schimbarile ce vor avea loc pe piata si cum anume se va adapta firma Dvs. la aceste schimbari: Cresterea concurentei pe piata interna? Cresterea cererii? Schimbari în legislatie? Alti factori care pot influenta piata?

 

6.UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII SI PROMOVAREA SOCIETATII INFORMATIONALE

6.1. Societatea informationala si noile tehnologii
Explicati modul în care proiectul contribuie la introducerea noilor tehnologii si/sau a solutiilor informatice sau la cresterea gradului de utilizare a noilor tehnologi/ solutiilor informaticei în procesul de productie/prestare servicii/ constructii

6.2. Produsul / Serviciul
Descrieti si explicati, în detaliu, produsul/serviciul ce face obiectul investitiei propuse în proiect.
Descrierea produsului: caracteristici fizice (marime, forma, culoare, design, capacitati), tehnologia utilizata în producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forta de munca, patente etc – localizati, la nivel de regiune de dezvoltare/judet,  sursa acestor elemente).
Descrierea serviciului: ce reprezinta, ce nevoi satisface, care sunt materialele si echipamentele necesare prestarii serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienti.
Prezentati modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în producerea/ mentinerea/ dezvoltarea produsului/ serviciului.
Evidentiati noutatea, calitati/avantaje ale produsului/ serviciului dvs. fata de cel al competitorilor.
Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului), avantaje oferite fata de competitori.
Riscuri identificate si masurile prevazute pentru diminuarea efectelor în cazul materializarii acestor riscuri.

6.3. Produsele noi
Descrieti tipul de produse/servicii si caracteristici, procentul din total vânzari, pret vânzare

6.4. Impactul asupra mediului si eficienta energetica
Descrieti cum poate proiectul afecta mediul, si ce solutii ati gândit pentru eliminarea acestor efecte. Explicati modul în care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor si reducerea efectelor negative asupra mediului înconjurator, inclusiv masuri de promovare a eficientei energetice.

 

7. FINANTAREA PROIECTULUI

7.1. Schema de FINANTARE

1. AFN: ………. RON
2. Contributie proprie: ….. RON

7.2. Plan de Finantare a Investitiei:

AFN: ………………….. RON …. %
Aport Propriu …………. RON …. %
TOTAL…………………. RON …. %

7.3. Cheltuieli anuale de Ptoductie/Exploatare: 
Detaliati cheltuielile directe si indirecte anuale ale activitatii ce se va desfasura în urma implementarii proiectului la capacitatea maxima

Cheltuieli de productie/exploatare:  ……… RON …. %
Materii prime:  ……… RON …. %
Materiale auxiliare :  ……… RON …. %
Manopera directa (salarii + taxe si contributii) :  ……… RON …. % 
Energie, alte utilitati:  ……… RON …. %
Subansamble:  ……… RON …. % 
Servicii sau lucrari subcontractate:  ……… RON …. %
Alte cheltuieli directe:  ……… RON …. % 
Cheltuieli de productie indirecte:  ……… RON …. % 
Administratie / Management:  ……… RON …. %
Cheltuieli de Birou / Secretariat:  ……… RON …. % 
Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea produselor în cadrul activitatii si cu ce forte se realizeaza) :  ……… RON …. % 
Cheltuieli de protectia muncii si a mediului :  ……… RON …. %
Alte cheltuieli indirecte:  ……… RON …. %
TOTAL:  ……… RON

 7.4. Venituri anuale preconizate  
(Detaliati volumul vânzarilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea maxima a echipamentelor)

Vânzari la capacitatea maxima          Pondere în vânzarile totale
Produsul 1: …………………….                 …%        
Produsul 2…………………….                   …%          
Produsul 3…………………….                   …%           

TOTAL

 

7.5. BILANT PRESCURTAT

Proiectii : N+1 N+2     N+3                       

A. ACTIVE IMOBILIZANTE
I.Imobilizari necorporale
II. Imobilizari corporale
III. Imobilizari financiare
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL               
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri
II. Creante 
III. Investitii pe termen scurt
IV. Casa si Conturi la banci
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
C. CHELTUIELI ÎN AVANS
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNA LA UN AN
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
H. PROVIZIOANE
I. VENITURI ÎN AVANS
J. CAPITAL SI REZERVE
              
I. Capital
II. Prime de capital 
III. Rezerve din reevaluare 
IV. Rezerve 
V. Profitul sau pierderea reportat(a)
CAPITALURI - TOTAL                                  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Publicat la data: 15/09/2015]

Inscris la categoria: Modele Planuri Afaceri


Acest site foloseste cookies; prin continuarea vizitei pe acest site, va dati acordul cu utilizarea cookies.