24 May 2024 Înregistrare     Autentificare

revenire la pagina anterioară...


imagine: Au fost alocate fonduri pentru 4 scheme de ajutor de minimis pentru IMM-uri

Au fost alocate fonduri pentru 4 scheme de ajutor de minimis pentru IMM-uri

Guvernul a aprobat un memorandum privind sustinerea a patru scheme de ajutor de minimis pentru programele de încurajare si de stimulare a înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii. Este vorba despre:

  • Programul de dezvoltare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată
  • Programul pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri
  • Programul national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii
  • Programul pentru organizarea Târgurilor IMM-urilor

Ajutoarele de minimis se acordă sub forma unor alocatii financiare nerambursabile (AFN) pentru rambursarea cheltuielilor eligibile propuse prin planul de afaceri.

 

Programul de dezvoltare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată
Obiectivul programului
: sprijinirea operatorilor economici, societăti comerciale si societăti cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, în scopul îmbunătătirii performantelor economice si tehnice
Sprijin financiar nerambursabil: maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei.
Buget alocat pentru 2016: 21,049 milioane lei
Nr. estimat de beneficiari: 156 operatori economici
Beneficiari eligibili: operatorii economici (întreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004) societăti si cooperative, care:
- ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piată;
- au cel putin 2 ani calendaristici de la înfiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de înscriere a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicită finantare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de înscriere a planului de investitii;
- nu au beneficiat de alocatie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani, nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale;
- nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolventă, faliment, executare silită, închidere operatională sau suspendare temporară a activitătii;

Cheltuieli eligibile
a) achizitionarea de echipamente IT tehnică de calcul;
b) achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
c) achizitionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
d) achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
e) achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de măsurare, control si reglare;
f) achizitionarea de electro si motostivuitoare;
g) investitiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfăsurării activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată;
h) achizitionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
i) achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G;
j) certificarea unui sistem de management al calitătii / mediului/ sănătătii si securitătii ocupationale / sigurantei alimentelor;
k) realizarea unui site pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate;
l) achizitionarea de instalatii/echipamente specifice în scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizează surse  regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitătilor;
m) achizitionarea de instalatii de încălzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
n) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfectionare profesională în domeniul activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată;
o) comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.);
p) consultantă pentru întocmirea documentatiei în vederea obtinerii finantării în cadrul prezentului program si implementarea proiectului.

Prag minim de calitate: 50 puncte în urma completării on-line a planului de investitii.

 

Programul pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri (SRL-D)
Obiectivul programului
: sprijinirea demarării si dezvoltării firmelor nou-înfiintate (start-up-uri) prin facilitarea accesului tinerilor la sursele de finantare.
Sprijin financiar nerambursabil: maxim 50%, dar nu mai mult de 10.000 de euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Buget alocat pentru 2016: 22,7 milioane de lei
Nr. estimat de beneficiari: minimum 501 de beneficiari.
Beneficiari eligibili: societati comerciale cu răspundere limitată-debutantă (SRL-D), care functionează pe durată nedeterminată, în conditiile Legii nr. 31/1990, si care:
- se încadrează în categoria microîntreprinderilor în conditiile Legii nr. 346/2004;
- este înfiintată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanti asociati;
- este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
- are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activitătilor din economia nationala în vigoare (CAEN Rev 2).

Cheltuieli eligibile
1) Investitii în ACTIVE CORPORALE:
a) terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate în cadrul proiectului;
b) constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
c) achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare (spatii de birouri, spatii de productie, spatii de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii si/sau spatii de depozitare).
d) achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea, subgrupa 3.1;
e) echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, subgrupa 2.1, aparate si instalatii de masura, control si reglare, subgrupa 2.2, aparatura birotica, subgrupa 3.2, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, subgrupa 3.3 si echipamente IT si tehnica de calcul, subgrupa 2.2, etc.;
f) achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G;
g) achizitionarea de instalatii de încalzire sau climatizare aferente spatiului de productie/servicii/comert;
2) Investitii în ACTIVE NECORPORALE:
a) brevete de inventie,  design industrial, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente si software, etc.);
b) realizare site (maxim 10.000 lei) - pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate;
3) Alte Costuri de Operare:
a) costuri curente (materii prime, marfuri, materiale consumabile, materiale auxiliare);
b) costuri de training si formare personal;
c) servicii externe (contabilitate, consultanta fiscala, juridica, în management, IT, PR si consultanta pentru întocmirea planului de afaceri);
d) costuri legate de procesul de vânzare;
e) costuri administrative;
f) alte costuri conexe: racordarea la utilitati, infrastructura de acces, asigurarea normelor de protectia muncii, de protectia mediului.
g) comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat la F.N.G.C.I.M.M.

 

Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii
Obiectivul programului
: stimularea si sprijinirii demarării si dezvoltării structurilor economice private înfiintate de către femei
Sprijin financiar nerambursabil: maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 50.000 de lei.
Buget alocat pentru 2016: 500.000 de lei
Nr. estimat de beneficiari: minimum 10 beneficiari
Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, persoane fizice autorizate (PFA) si întreprinderi individuale care:
- au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei de înscriere on-line în Program;
- cel putin unul dintre asociati să fie femeie si să detină cel puţin 50% din părtile sociale ale societătii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II)  care desfăsoară activităti economice, să fie femeie;
- codul CAEN pentru care solicită finantare este eligibil si autorizat la momentul înscrierii on line;
- nu au beneficiat de alocatie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani, nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale;
- nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolventă, faliment, executare silită, închidere operatională sau suspendare temporară a activitătii;

Cheltuieli eligibile
a) achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de măsurare, control si reglare;
b) investitiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri;
c) achizitionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
d) achizitionarea de echipamente IT, tehnică de calcul;
e) autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G;
f) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate;
g) achizitia de instalatii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului în care se desfăsoară activitatea;
h) consultantă pentru întocmirea documentatiei în vederea obtinerii finantării;
i) cursuri de dezvoltare a abilitătilor antreprenoriale – pentru asociatul / actionarul / administratorul societătii aplicante;
j) achizitionarea de instalatii/echipamente specifice în scopul obtinerii unei economii de energie;
k) comisionul de garantare aferent anului acordării garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N.

 

Programul pentru organizarea Târgurilor IMM-urilor
Obiectivul programului
: facilitarea contactelor dintre potențialii întreprinzători sau întreprinderi mici si mijlocii (IMM) si agentii economici sau institutiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM în scopul cresterii numărului întreprinzătorilor de succes si îmbunătătirii performantelor economice si tehnice ale IMM, stimularea si susținerea IMM inovative, promovarea produselor si serviciilor românesti.
Sprijin financiar nerambursabil: se acorda o alocatie financiară nerambursabilă pentru decontarea cheltuielilor IMM aferente participării la târg.
Buget alocat pentru 2016: 3 milioane de lei
Nr. estimat de beneficiari: 600 de operatori economici
Beneficiari eligibili: operatorii economici, întreprinderi mici si mijlocii, respectiv societăti comerciale, societătile cooperative, inclusiv societătile cooperative mestesugăresti mixte, persoane fizice autorizate care desfăsoară activităti economice în mod independent, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, precum si asociatiile profesionale sau fundatiile, după caz,  care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:
a) sunt organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau în baza Legii nr.31/1990 privind societătile comerciale, si îndeplinesc conditiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2004;
b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comertului si autorizate conform O.U.G. nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale);
c) sunt constituite ca asociatii profesionale sau fundatii sau alte forme de organizare.

Noutatea fată de anii anteriori adusă implementării acestor programe finantate de la bugetul de stat, în vederea sprijinirii înfiintării si dezvoltării sectorului IMM în Romania, este de natură să simplifice accesul la finantare al întreprinzătorilor, oferindu-le acestora, pe lângă posibilitatea completării online a planurilor de afaceri sau de investitii, evaluarea electronică si în timp real.

 

Mai multe detalii despre aceste programe gasiti AICI 

 

Articole similare:
Se lanseaza programele nationale de finantare pentru microindustrializare si dezvoltarea IMM-urilor din mediul rural - 18/Jul/2016
Seminarii de informare privind oportunitatile de finantare pentru IMM-uri, in regiunea de NV - 14/Mar/2016
Impozitarea cladirilor detinute de persoane fizice in care se desfasoara activitati economice - 2016 - 19/Feb/2016
Cei care vor fonduri europene se pot inscrie pe site-ul MFE pentru a invata cum sa depuna proiecte online - 08/Oct/2015
In 2015 nu vor fi bani pentru finantarea IMM-urilor prin Schema de ajutor de minimis - 01/Sep/2015
Au aparut versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru submasurile 4.1 si 6.1 - 05/Mar/2015
Primele apeluri de proiecte pe Programul Operational Competitivitate 2014 - 2020 vor fi lansate în martie - 27/Feb/2015

Publicat la data: 07/06/2016
Cuvinte cheie: fonduri,finantari,IMM,schema,minimis,2016,ajutoare,nerambursabile
Stiri, noutati
Inscris la categoria: stiri economie si afaceri


Acest site foloseste cookies; prin continuarea vizitei pe acest site, va dati acordul cu utilizarea cookies.